Tab på debitorer – kan du opnå momsfradrag?

SKAT udsendte den 16. september 2014 et styresignal, hvori de præciserer, at det ikke er en betingelse for at opnå momsfradrag på tilgodehavender over 3.000, at fordringen har været forsøgt inddrevet via en uafhængig inkassovirksomhed.

Hvis en kunde ikke betaler sit tilgodehavende, har den sælgende virksomhed mulighed for at regulere sit momstilsvar på det tidspunkt, hvor det er afgjort, at pengene ikke kommer ind. Det præcise tabstidspunkt kan værre svært at fastlægge, hvis kunden ikke er under konkurs eller anden form for insolvensbehandling.

Momsmæssigt skelner man mellem tilgodehavender over og under 3.000 kroner inkl. moms.

Tilgodehavender under 3.000 kan reguleres på det tidspunkt, hvor virksomheden eller dennes advokat eller et inkassofirma har forsøgt at inddrive gælden, men uden held, og der ikke har været samhandel med kunden det sidste år. Det sidste er dog ikke et krav.

For tilgodehavender over 3.000 er kravene større. Her er det ikke tilstrækkeligt med en konkret vurdering af den enkelte debitors mulighed for at betale, men der skal også være foretaget en passende indsats for at inddrive tilgodehavendet under hensyntagen til forholdet mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelsen af fordringen. Og så er det normalt en forudsætning – men ikke et krav – at samhandlen med kunden er stoppet.

Der er ikke fastsat nogen øvre beløbsgrænse på tilgodehavendet med hensyn til, hvornår en intern vurdering anses for værende tilstrækkelig. Der er i praksis givet fradrag på fordringer op til 10.000 kroner.

Virksomheder, der ikke har fået foretaget regulering af deres momstilsvar, fordi de anså det som en betingelse for at opnå fradrag, at tilgodehavendet skulle have været forsøgt inddrevet gennem en inkassovirksomhed, kan nu anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret fra og med afgiftsperioder påbegyndt, men ikke udløbet i juni måned 2010. Anmodningen om genoptagelse skal være SKAT i hænde senest 6 måneder efter styresignalets offentliggørelse.