Lovforslag om registrering af arbejdstid

Som følge af EU-Domstolens tidligere afgørelser om arbejdstid skal dansk lovgivning ændres. Derfor har Beskæftigelsesministeriet udarbejdet et lovforslag, hvor et af hovedelementerne er registrering af arbejdstid.

Lovforslaget forpligter virksomhederne til at indføre et arbejdstidsregistreringssystem, som skal sikre overholdelse af gældende regler om daglige og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid, så medarbejdernes rettigheder beskyttes. Det vil sige, at:

  • medarbejdere ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en hvilken som helst periode af fire kalendermåneder (48-timers-reglen)
  • medarbejdere skal have 11 sammenhængende hviletimer inden for 24 timer (11-timers-reglen)
  • medarbejdere har krav på én ugentlig fridag

Ovenstående regler er allerede lovpligtige. Den nye lov skal blot gøre det nemmere at dokumentere, om loven overholdes eller ej.

Når loven træder i kraft, skal du derfor have implementeret et tidsregistreringssystem, der kan dokumentere dine medarbejderes arbejdstid.

Systemet skal:

  • være objektivt, pålideligt og tilgængeligt, så det er muligt at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid samt sikre overholdelse af hviletid
  • kunne måle den daglige og ugentlige arbejdstid
  • sikre, at oplysningerne kan tilgås af medarbejderne
  • gemme oplysningerne i 5 år

Det fremhæves i bemærkningerne til lovforslaget, at der for virksomhederne er en høj grad af metodefrihed i forhold til at opfylde registreringskravet, hvorfor der ikke er krav om, at det skal foregå digitalt. Dog vil det selvsagt medføre en administrativ byrde for arbejdsgiveren, da der i dag ikke gælder noget generelt krav om registrering af arbejdstid.

Lovforslaget forventes at blive vedtaget i sin nuværende form, hvorfor arbejdsgiverne med virkning fra den 1. januar 2024 vil være forpligtet til at have indført en eller anden form for registrering af arbejdstid, som opfylder kravene oplistet i lovforslaget.

Derfor anbefales det, at du allerede nu vurderer, om jeres nuværende arbejdstidsregistreringssystem lever op til kravene, herunder kravet om opbevaring og dokumentation. Dette uanset om der er tale om digitale eller manuelle systemer. 

Reglerne introducerer dog også undtagelser til blandt andet 48-timers reglen, reglerne om pause og natarbejde. Det gælder, når medarbejdere ikke selv kan fastlægge arbejdstiden på forhånd på grund af arbejdets karakter eller fastsætte deres arbejdstid.

Loven kan desuden fraviges for visse medarbejdere, der er omfattet af overenskomst, hvis særlige kriterier er opfyldt.

Det er et krav, at virksomheder skriver i ansættelseskontrakten, at 48-timers reglen, reglerne om pause og natarbejde ikke finder anvendelse, hvis virksomheden ønsker at benytte sig af undtagelserne jf. bestemmelserne i loven.