Årsopgørelsen ligger klar 9. marts 2015

SKAT er klar med årsopgørelsen den 9. marts 2015, og kan ses i TastSelv via skat.dk. Mange har ikke noget at selvangive, da SKAT har de fleste oplysninger. Det er dog stadig vigtigt at kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder f.eks. befordringsfradrag og eventuelle lejeindtægter.

Som noget nyt overfører SKAT automatisk visse beløb fra forskudsopgørelsen til årsopgørelsen. SKAT overfører bl.a. automatisk befordringsfradraget, hvis man har brugt lommeregneren i TastSelv til at beregne fradraget, og der ikke er skiftet arbejdssted. Rejseudgifter, anden personlig indkomst, fradrag i personlig indkomst, anden kapitalindkomst og lejeindtægt overføres ligeledes automatisk. Det er dog stadig vigtigt, at man tjekker, at tallene er korrekte. F.eks. er man kun berettiget til befordringsfradrag de dage, hvor man rent faktisk har været på arbejdsstedet.

Fradrag for børnebidrag bliver også som noget nyt automatisk fortrykt på årsopgørelsen, hvis man fik fradrag i 2013, og barnet i mellemtiden ikke er blevet 18 år.

Hvis man har ændringer eller tilføjelser, kan disse oplyses til SKAT via TastSelv på skat.dk eller ved at ringe til SKAT på 72 22 28 28.

Ændrer man årsopgørelsen via TastSelv, vil der blive dannet en ny årsopgørelse med det samme, så man kan se det nye resultat. Fristen for at oplyse om ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen er 1. maj 2015.

Eventuel overskydende skat vil blive udbetalt på borgernes NemKonto den 7. april 2015 for ændringer eller tilføjelser, der er indberettet frem til den 26. marts. Restskat kan betales med det samme i TastSelv med dankort. Jo tidligere man betaler, jo billigere slipper man i rente.

Hvis man har en udvidet selvangivelse eller er gift med en person med udvidet selvangivelse, kan man ikke se årsopgørelsen i TastSelv den 9. marts, men der vil være en servicemeddelelse, som indeholder de oplysninger, SKAT kender på det tidspunkt.

Erhvervsstyrelsen lukker for registrering i weekenden

Erhvervsstyrelsen lukker for alle registreringer fra fredag den 6. marts kl. 15.00 til mandag den 9. marts kl. 9.00. Lukningen sker for at installere et nyt system til selskabsregistrering.

Fremover skal alle registreringer gå via Virk.dk, hvilket kan ske fra mandag den 9. marts kl. 9.00 undtagen for selskabsregistreringer.

Der åbnes først for selskabsregistreringer onsdag den 11. marts kl. 9.00. Det nye system til selskabsregistreringer er mere brugervenlig og indbydende, og det bliver lettere at registrere selskaber m.v.

Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

På baggrund af en ændring i bogføringsloven kan virksomheder fra 1. marts 2015 opbevare regnskabsmaterialer i elektronisk form i udlandet uden forudgående ansøgning til offentlige myndigheder, hvis virksomheden opfylder en række betingelser.

Formålet med ændringen af bogføringsloven er at tilpasse reglerne til den digitale udvikling, hvor også Cloud-løsninger er blevet mere udbredte.

De betingelser, der skal være opfyldt for at kunne foretage elektronisk opbevaring af regnskabsmaterialer i udlandet, er:

  • Regnskabsmaterialerne skal opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens almindelige regler.
  • Virksomheden skal til enhver tid kunne give adgang til regnskabsmaterialet her i landet. Dette bevirker, at det er et krav, at der er onlineadgang til regnskabsmaterialet, således at offentlige myndigheder til enhver tid kan opnå adgang til de udenlandske servere og dermed regnskabsmaterialet.
  • Systembeskrivelser og adgangskoder skal opbevares i Danmark.
  • Regnskabsmaterialet skal kunne udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

Regnskabsmateriale, der opbevares i papirform, skal stadig opbevares her i landet efter de hidtidige regler, men må dog også opbevares i Finland, Island, Norge og Sverige, hvis det opbevares i overensstemmelse med den danske bogføringslov, materialet til enhver tid kan fremskaffes, og at der kan gives adgang til regnskabsmaterialet her i landet.

Nu nemmere at anmelde mistanke om snyd med skatter og afgifter anonymt

SKAT har åbnet for en ny anmeldelsesformular på skat.dk, så det nu både er nemmere og muligt at anmelde mistanke om snyd med skatter og afgifter anonymt.

Det har hele tiden været muligt at anmelde en mistanke om for eksempel skattesnyd eller sort arbejde anonymt, f.eks. via brev eller telefon. Men oplysningerne om mistanke kan nu afleveres digitalt, hvilket også giver en bedre service for den del af befolkningen, der ønsker at anmelde anonymt.

Kvaliteten af de skriftlige henvendelser bliver også generelt bedre ved indførelsen af den nye formular, hvis anmelderen udfylder alle felterne.

I 2014 fik SKAT ca. 4.000 anonyme anmeldelser. SKAT har pligt til at behandle alle anmeldelser uanset, om de er anonyme eller, om den er fra en navngiven person. Det forventes, at antallet af anmeldelser vil stige som følge af den nye formular.

Når SKAT modtager en anmeldelse på telefon, og anmelderen oplyser eget navn, men ønsker at være anonym, skal man være opmærksom på, at SKAT har notatpligt. Dette betyder, at SKAT skal notere indholdet af de mundtlige oplysninger – bl.a. navnet på personen, der giver SKAT de mundtlige oplysninger.

Når SKAT modtager en anmeldelse per brev, digitalt via skat.dk eller e-mail med tilsvarende oplysninger om anmelders navn mv. og ønske om anonymitet, bliver dokumentet scannet og journaliseret som helhed. Det betyder, at både identifikationsoplysninger og oplysninger om ønsket anonymitet vil være registreret hos SKAT.

Alle sådanne registrerede oplysninger vil være omfattet af persondatalovens regler om indsigt og forvaltningslovens regler om partsindsigt for den anmeldte.

Fradraget for fagforeningskontingenter er forhøjet fra 2015

Loftet på fradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet til 6.000 kroner med virkning fra 2015 (3.000 kroner i 2014). Fradraget kommer automatisk med på årsopgørelsen, men ikke på forskudsopgørelsen. Derfor skal man selv ændre beløbet på forskudsopgørelsen for 2015 (rubrik 50).

Der er ikke noget loft på det beløb, man kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse og bidrag til efterløn. Det samlede beløb skrives i rubrik 52 på forskudsopgørelsen.

Julegaver og julefrokoster – kan du opnå momsfradrag?

Generelt kan momsen på udgifter til julegaver ikke fradrages – heller ikke julegaver til personalet.

Hvis der derimod er tale om gaver til kunder og øvrige forretningsforbindelser og gaverne har karakter af markedsføringsmateriale produceret i større antal – f.eks. kalendere eller lignende, der bærer firmaets logo – og desuden har en værdi på under 100,00 kroner per styk eksklusive moms, kan momsen af sådanne udgifter godt fradrages.

Momsen af vingaver kan dog kun fradrages, hvis gaven gives til alle kunder eller til en ikke forudbestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, også selvom vinen bærer firmaets logo og er af mindre værdi.

Momsen på udgifter til firmaets julefrokost, der afholdes i firmaets egne lokaler, kan heller ikke fradrages. Momsen på eventuel leje af borde og stole til arrangementet kan dog fradrages fuldt ud.

Afholdes julefrokosten på en restaurant, kan der opnås fradrag på 25 % af momsen af udgifterne hertil. Momsen på udgifter til underholdning kan ikke fradrages uanset, om julefrokosten holdes i egne lokaler eller eksternt.

Befordringsgodtgørelsen falder i 2015

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsgodtgørelse for næste år. Satserne falder, fordi det er blevet billigere at have bil. Bilerne kører længere på en liter brændstof, hvilket også bevirker, at ejerafgiften falder.

De nye satser for 2015 er 3,70 kroner per kilometer for de første 20.000 km og 2,05 kroner per kilometer for kørsel over 20.000 km.

Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er 0,52 kroner per kilometer i 2015.

Satserne for befordringsfradrag falder også i 2015 til 2,05 kroner per kilometer for kørsel mellem 24-120 kilometer og 1,03 kroner per kilometer for kørsel over 120 kilometer.


Reglerne for befordringsfradrag er ligeledes uændrede, så der er fortsat ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer per dag mellem hjem og arbejde.

Den 15. december åbner det nye Ejerregister

Fra december 2014 skal ejerforholdene for de danske selskaber registreres i et online ejerregister. Alle selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet. Oprettelsen af Ejerregistret er en del af selskabsloven, der blev vedtaget i maj 2009 med det formål at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Herved kan Danmark i højere grad leve op til den EU-regulering, der skal modvirke hvidvask. Registret skal desuden forbedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder.

Det nye Ejerregister for virksomhedernes registreringer åbner den 15. december 2014. Alle A/S, P/S og ApS, herunder IVS er forpligtede til at registrere deres ejere i Ejerregistret. Ejeroplysninger om K/S’er er i første omgang ikke omfattet af registret, men regeringen har dog foreslået, at disse også skal omfattes.

Ejere af ihændehaveaktier, der ejer mindre end 5 procent af kapitalen eller stemmerne i ikke-børsnoterede selskaber, bliver samtidig forpligtet til at registrere deres besiddelser i en særlig del af Ejerregistret, som ikke er åben for offentligheden.

De eksisterende selskaber har et halvt år til at registrere deres ejeroplysninger. Ejerregistret åbner nemlig for offentligheden den 15. juni 2015.

Hvornår er julegaven skattefri?

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Dette gælder dog ikke naturaliegaver ved jul og nytår. Gavens værdi må ikke være større end 800 kroner inklusive moms, hvilket er den fastsatte beløbsgrænse for 2014. Hvis medarbejderen ikke har modtaget andre gaver eller personalegoder i årets løb, kan der dog gives skattefri gaver for helt op til 1.100 kroner.

Arbejdsgiveren skal dog være opmærksom på, at gavekort ikke tæller som en naturaliegave, og dermed er gavekortets værdi skattepligtig for medarbejderen.

Der er dog tilfælde, hvor et gavekort godt kan sidestilles med en naturaliegave og dermed blive skattefri for medarbejderen. Værdien må ikke overstige 800 kroner og må ikke kunne ombyttes til kontanter. Gavekortet må kun give adgang til en eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af arbejdsgiver eller til bestemte restauranter eller kroophold. Viften af valgmuligheder må ikke være for bred.

Tab på debitorer – kan du opnå momsfradrag?

SKAT udsendte den 16. september 2014 et styresignal, hvori de præciserer, at det ikke er en betingelse for at opnå momsfradrag på tilgodehavender over 3.000, at fordringen har været forsøgt inddrevet via en uafhængig inkassovirksomhed.

Hvis en kunde ikke betaler sit tilgodehavende, har den sælgende virksomhed mulighed for at regulere sit momstilsvar på det tidspunkt, hvor det er afgjort, at pengene ikke kommer ind. Det præcise tabstidspunkt kan værre svært at fastlægge, hvis kunden ikke er under konkurs eller anden form for insolvensbehandling.

Momsmæssigt skelner man mellem tilgodehavender over og under 3.000 kroner inkl. moms.

Tilgodehavender under 3.000 kan reguleres på det tidspunkt, hvor virksomheden eller dennes advokat eller et inkassofirma har forsøgt at inddrive gælden, men uden held, og der ikke har været samhandel med kunden det sidste år. Det sidste er dog ikke et krav.

For tilgodehavender over 3.000 er kravene større. Her er det ikke tilstrækkeligt med en konkret vurdering af den enkelte debitors mulighed for at betale, men der skal også være foretaget en passende indsats for at inddrive tilgodehavendet under hensyntagen til forholdet mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelsen af fordringen. Og så er det normalt en forudsætning – men ikke et krav – at samhandlen med kunden er stoppet.

Der er ikke fastsat nogen øvre beløbsgrænse på tilgodehavendet med hensyn til, hvornår en intern vurdering anses for værende tilstrækkelig. Der er i praksis givet fradrag på fordringer op til 10.000 kroner.

Virksomheder, der ikke har fået foretaget regulering af deres momstilsvar, fordi de anså det som en betingelse for at opnå fradrag, at tilgodehavendet skulle have været forsøgt inddrevet gennem en inkassovirksomhed, kan nu anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret fra og med afgiftsperioder påbegyndt, men ikke udløbet i juni måned 2010. Anmodningen om genoptagelse skal være SKAT i hænde senest 6 måneder efter styresignalets offentliggørelse.